แม่เล่าให้ฟัง : พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. 2443-2481 พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อทรงพระเยาว์ 2468-2489 /

ผู้แต่ง
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเอส พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 8