การศึกษาเชิงวิเคราะห์พลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Religious Offering in Theravada Buddhist Philosophy

ผู้แต่ง
พระสังข์ ปภสฺสโร (เสริมแก้ว)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1