บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ = The Roles of Administrators in Supporting Classroom Action Research Under the Office of Primary Education Service Area, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
ปัญญา เสนภูงา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ป524บ 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
ก-ซ, 113 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.