การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Preparedness in the educational management for entry into the ASEAN community of the school administration affiliated with the office of Chiang Mai primary education area 3 /

ผู้แต่ง
สุรัตนาพร สมบูรณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 379.59 ส845ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ฌ), 142 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.