บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 = The Role of Administrators in Supporting Morality and Ethics of Students in Basic Educational institutes Under the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 1 /

ผู้แต่ง
พณิชชา เรืองสวัสดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 พ183บ 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ฌ, 122 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.