การศึกษาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 สังกัดกองพุทธศาสน์ศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ = The study of teachers' performances in the group 3 of general educational school of Buddhist study, under the division of Buddhist studies, national office of Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม (สาฆ้อง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.14 พ983ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
ก-ญ, 115 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.