การศึกษาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 สังกัดกองพุทธศาสน์ศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ = The study of teachers' performances in the group 3 of general educational school of Buddhist study, under the division of Buddhist studies, national office of Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม (สาฆ้อง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558