ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของครู สำนักสถานศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดนครปฐม = The Leadership of Administrators Affecting Motivation of Teachers' Performances At Monastic Schools of Phrapariyattidhamma, Nakhon Pathom Province

ผู้แต่ง
พระมหายอดชาย กตปุญโญ (บุญผึ้ง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ย172ภ 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ฎ, 177 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.