จอน เอลสเตอร์ กับทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล = Jon Elster and rational choice theory /

ผู้แต่ง
ไชยันต์ ไชยพร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : WAY of BOOK, 2557