ประมวลพระราชดำรัส และ พระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2550 /

Corporate Author
สำนักราชเลขาธิการ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1