การนับถือพระพุทธศาสนาของลาวโซ่งในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม = The Belief in Buddhism of Laosong People in Kampaengsan District, Nakornpathom Province : Analytical Study

ผู้แต่ง
พระวิโรจน์ ญาณสมฺปนฺโน (หลวงสิทธิ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549