การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นไม้กับพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก = An analytical study of relation between trees and Buddhism as depicted in Tipitaka

ผู้แต่ง
ธิติยา แร็ทนายาแก้
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557