การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม = Personnel' study performance with good governance in local administrative organization Buddhamonthon district, Nakhonpathom province

ผู้แต่ง
กนกอร ห้อยยี่ภู่
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557