ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมาธิปไตยในกฎหมายแรงงานไทย = An analytical study of Dhammadhipateyya in Thai labour law

ผู้แต่ง
พระอภิรักษ์ สิกฺขาธโร (หงษ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557