ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ = Public opinions to wards environmental conservation of Bangmueang Tambon administration organization, Mueang district, Samutprakan province /

ผู้แต่ง
ทิพรัตน์ เหมศาสตร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 354 ท477ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
ณ, 137 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.