ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยมในเขตอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี = Attitudes of high school students towards Thai political culture : A case study of Don Mot Daeng district, Ubon Ratchathani province /

ผู้แต่ง
พระพงษ์อนันต์ จิรวํโส (ลำงาม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557