ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = Student's opinion towards Thai political cultures : A case study of the center graduate school in the deoartment of political science, Mahamakut Buddhist University

ผู้แต่ง
สุนันทา นพมณีวรรณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 306 ส816ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
ณ, 119 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.