ศึกษาวิเคราะห์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก = An analytical study of natural resources conservation according to the Vinaya Pitaka

ผู้แต่ง
พระแสง ปญฺญาวชิโร (พันธ์แตง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30135 พ414ศ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
ซ, 97 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.