การดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขของผู้ปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = The happy living of Dhamma practitioners accoding to principles of Theravada Buddhist philosophy

ผู้แต่ง
พระมหาสุธน ยสสีโล (ผลชอบ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557