การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = Development of community industrialization agriculture according to Buddhist doctrines and sufficiancy economy philosophy

ผู้แต่ง
สมบัติ ภู่ตระกูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557