การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = Solving the global warming with principles in Theravada Buddhist philosophy

ผู้แต่ง
แม่ชีราตรี สมพินิจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557