การฝึกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา = Mental training for controlling and developing oneself in Buddhism /

ผู้แต่ง
ศิริพร บุญชัยเสถียร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558