รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา = The model of criminal law enforcement in justice system according to Buddhist philosophy /

ผู้แต่ง
ดุสิต ชูแข
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 345 ด764ร 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
ฐ, 184 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.