ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ปีพุทธศักราช 2495-2556)

ผู้แต่ง
ภูมิพลอดุลยเดช,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1