รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว

Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1