การค้าสุราในโลกไร้พรมแดน /

ผู้แต่ง
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
Corporate Author
ปิติ ศรีแสงนาม, นภนาง เอกอัคร, ณัฏฐณิชา เลอฟิลิแบร์ต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1