การบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 = Administration of small sized school attached to Mahasarakham elementary education service office 2 /

ผู้แต่ง
กัลยาณี ศรีกระทุ่ม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558