การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษาสกลนคร เขต 1 = Personnel administration based on the laymen's four blissful household rules in Buddhism by school administratorsof elementary school under the office of Sakhon Nakhon elementary education service area 1 /

ผู้แต่ง
พระแก้ว อินฺทโชโต (ชัยชนะ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 พ321ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ฌ), 146 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.