การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษาสกลนคร เขต 1 = Personnel administration based on the laymen's four blissful household rules in Buddhism by school administratorsof elementary school under the office of Sakhon Nakhon elementary education service area 1 /

ผู้แต่ง
พระแก้ว อินฺทโชโต (ชัยชนะ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558