การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = Strategic Management of Administrators and the Qoality of Education in Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
สุธามาศ นพเทศน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558