การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล = Human resource management and personnel competence at Mahidol university /

ผู้แต่ง
มุจลินท์ ชลรัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558