แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for development the internal quality system assurance of the Wiang Haeng Wittayakom school Wiang Haeng district Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
ณภัทร จองเซ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558