การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาท่าหาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 = Education Mamagement at Preschool Child Level in Samkha, Thahat Yao Education Quality Development Network Geoup Attached to Roi Et Elementary Education Service Office 2 /

ผู้แต่ง
นงวัย แปลกสินธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558