ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสามขาท่าหาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 = School Administrators Change Agents in School of Samkhathahat Yao Education Quality Development Network Group Attatched to Elementary Education Service Office 2 /

ผู้แต่ง
ศิริชัย แปลกสินธุ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.207 ศ452ภ 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ฒ), 131 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.