การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาท่าหาดยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 = Academic administration of school in Samkha-Thahat Yao's eucational quality development network group under Roi-Et elementary education service office 2 /

ผู้แต่ง
สังวาลย์ นิยม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ส541ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ฎ), 145 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.