ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ = Guardian's opinions on management of Tambon municipality's prc-school child center in Muang district of Amnat Charoen province /

ผู้แต่ง
กนกวรรณ์ ปัญจะรสสา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ก123ค 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ญ), 101 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.