การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = Personnel's participation in educational management in school attached to Roi Et municipality in Muang Roi Et district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
ดอกไม้ ไตรทรัพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558