ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรณ์ สังกัดเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด = Guardians' satisfaction with Wat Bannonsawan preschool child development center's educational management attached to Tambon Phon Thong municipality, Phon Thong district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
ญาณิศา วงษ์มิตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ญ249ค 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ฎ), 119 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.