ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์กรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = The transformational leadership of administrators affcting the atmosphere of organization tn Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
สุภัชรี รักนาวี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558