ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 = The Relationship Between Leadership Behaviors of Educational Administrators and Satisfaction in Work Performance of Teachers in Basic Educational Institutes Under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4 /

ผู้แต่ง
ศุภจิตรา วงษ์สงคราม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.106 ศ681ค 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ญ), 182 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.