การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารงานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 = A Study of Relationship Between Administrators' Change Leadership and Effective Administration in the Office Lamphun Elementary Education Service Area 1 /

ผู้แต่ง
จิราภรณ์ จันทร์ดี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 จ535ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ซ), 145 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.