แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Guidelines for School Administration Development Based on the Philosophy of Sufficiency Economy by the Ban Pong Roo School, Pa Sang District, Lamphun Province /

ผู้แต่ง
พรพิมล เย็นวารีย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.207 พ249ป 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ช), 141 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.