แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียนแหงวิทยาคม อำเภอเวียนแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines Development School-Based Management of Wiang Haeng Wittayakom School, Wiang Haeng District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
วดีลดา เขียวพรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558