แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน จังหวัดเชียงใหม่ = Guideline for Developing School-Based Management of Banpongnamron School, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ศศิธร ศรีอิ่นแก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ศ455น 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ฌ), 149 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.