ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแก้งคร้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 = Transformational Leadership of School Administrators in Kaeng Khro District Under Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
บุษราพร เคณาอุประ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 บ678ภ 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ญ), 107 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.