การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = Students' Decision-Making to Continue Their Studies at Roi Et Vocational College in Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระอรรถพล อตฺถพโล (ปะกาโส)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558