คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 = The Administrators Characteristics Affecting Participation of the School Committee Under the Office of Nakhon Pathomprimary Educational Service Area 1 /

ผู้แต่ง
อัญชลี อินทร์ไทร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558