ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมรสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น = Satisfaction of Parents Toward Educational Management of School Under Khon Kaen Municipality, Khon Kaen /

ผู้แต่ง
พระศรัณย์ ปญฺญาวโร (ชัยกุม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558