ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมลายูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น /

ผู้แต่ง
ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2516
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1