รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท = A Model of Administration in Phraparityttidamma Schools, General Education Section, Nakhon Si Thammarat Province, According to Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระครูโกศลอรรถกิจ (แซ่ลี้)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558