การจัดการศึกษาแบบชุมชนมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านแม่ปูคา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Educational Management Community Paticipation of the Ban Mae Pookha School, Mae Pookha Sub District, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระธิชานนท์ รตนญาโณ (โยนิจ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558