ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 = Parents' Satisfaction Toward Administration of Ban Mongkhonsai School, Under the Office Udonthani Primary Educational Service Area 3 /

ผู้แต่ง
พระครูเกษมธรรมานุรักษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.192 พ323ค 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ฌ), 116 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.