ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 = Parents' Satisfaction Toward Administration of Ban Mongkhonsai School, Under the Office Udonthani Primary Educational Service Area 3 /

ผู้แต่ง
พระครูเกษมธรรมานุรักษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558